Regler och villkor

§ 1 Tillämpningsområde, definitioner
(1) Följande villkor, i deras giltiga version vid beställningstillfället, gäller för avtalsförhållandet mellan nätbutiksleverantören (nedan: "leverantör") och kunden (hädanefter "kund"). Avvikande villkor för medlemmar erkänns inte om inte leverantören uttryckligen har samtyckt till dem i skriftlig form.
(2) Kunden är en konsument om han inte slutar köpeavtalet i första hand för kommersiella ändamål eller aktiviteter som egenföretagare. Entreprenörer är å andra sidan fysiska eller juridiska personer eller partnerskap som ingår köpeavtalet för deras kommersiella syften eller verksamhet som egenföretagare.

§ 2 Avtalets ingående
(1) Kunden kan välja en vara från leverantörens sortiment och placera den i en så kallad kundvagn clickpå knappen "kundvagn". Vid val av önskade produkter och clickpå knappen "kassan" kommer kunden att uppmanas att lämna personuppgifter och välja betalnings- / fraktmetod. Förbi clickpå knappen ”placera en bindande beställning” slutför kunden beställningsprocessen och ingår ett juridiskt bindande avtal med skyldighet att betala köpeskillingen. Kunden kan när som helst granska och ändra den tillhandahållna informationen innan den skickar beställningen.
(2) Efter att beställningen har gjorts skickar leverantören kunden en automatiskt genererad e-postbekräftelse som innehåller alla detaljer om beställningen. Kunden kan skriva ut e-postmeddelandet med funktionen "skriv ut". Denna automatiska bekräftelse dokumenterar endast beställningens mottagande och utgör inte ett juridiskt bindande godkännande av kundens beställning. Leverantören kan acceptera beställningen inom tre dagar genom att antingen skicka en separat orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varorna.

§ 3 Förbehåll för ägande
Leverantören behåller äganderätten till varorna tills full betalning har mottagits.

§ 4 Pris och fraktkostnader
(1) Alla priser är slutpriser, inklusive
enligt tysk lag om försäljningsskatt en mervärdesskatt. Kunder som är konsumenter utanför EU har rätt till skattebefrielse precis som europeiska affärspartners med giltigt skatteregistreringsnummer   
(2) Fraktkostnaderna anges på beställningsformuläret. Kunden bär fraktkostnaderna.
(3) Varorna skickas via post. Om kunden är en konsument ska leverantören ta risken i samband med leveransen.

§ 5 Betalningsmetoder
(1) Kunden får endast betala i förskott.
(2) Betalningen ska betalas omedelbart efter avtalets ingående.
(3) Varorna skickas inte innan mottagandet av betalningen.

§ 6 Lagstadgad garanti, additionella garantier
(1) De lagstadgade garantibestämmelserna gäller alla produkter och tjänster som tillhandahålls av leverantören. Om kunden är entreprenör ska garantiperioden för alla artiklar som levereras av leverantören uppgå till 12 månader.
(2) En separat garanti för de levererade varorna, förutom den lagstadgade garantin, kan endast vara giltig om det uttryckligen anges i produktens orderbekräftelse.

§ 7 Ansvar
(1) Kunder kan inte göra några skadeståndsanspråk. Detta gäller inte anspråk som beror på förlust av liv, kroppsskada, hälsoskador eller brott mot de väsentliga avtalsförpliktelserna (kardinalförpliktelser) samt andra på anspråk på andra skador till följd av en avsiktlig eller grovt oaktsam avtalsbrott från leverantören eller hans juridiska ombud eller ombud. Avtalsenliga skyldigheter är väsentliga om deras uppfyllande är ett nödvändigt krav för att uppnå avtalets syften.
(2) Vid överträdelse av de väsentliga avtalsenliga skyldigheterna ska leverantörens ansvar begränsas till de typiska, förutsebara skadorna, så länge överträdelsen orsakades av en handling av enkel vårdslöshet. Detta gäller inte om skadeståndsanspråk beror på förlust av liv, kroppsskada eller hälsoskada.
(3) Ovan nämnda ansvarsbegränsningar ska också gälla leverantörens juridiska ombud och ombud, om anspråk har gjorts direkt mot dem.
(4) Bestämmelserna i Products Liability Act (Produkthaftungsgesetz) ska förbli opåverkade.

§ 8 Slutbestämmelser
(1) Förbundsrepubliken Tysklands lagar ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan kunden och leverantören. Bestämmelserna i CISG ska inte tillämpas.
(2) Leverantören ska hålla dessa villkor och andra avtalsbestämmelser tillgängliga för kunden under beställningsprocessen. Kunden kan spara all relevant information genom att ladda ner Allmänna villkor och den data som samlats in under beställningsprocessen med hjälp av webbläsarens funktioner.
(3) Kontraktsspråket är engelska.
(4) Om kunden är en kommersiell näringsidkare, en offentlig juridisk enhet eller en allmän specialtillgång, ska jurisdiktionsstället för alla rättsliga tvister som härrör från detta avtal mellan kunden och leverantören vara leverantörens hemvist.
(5) Om någon klausul i de här villkoren visar sig helt eller delvis ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. I detta fall ska den ogiltiga klausulen ersättas med lagstadgade bestämmelser. Om detta visar sig vara en orimlig börda för någon av avtalsparterna, ska avtalet betraktas som ogiltigt som helhet.

Status per mars 2018
Du har lyckats prenumerera!
Det här e-postmeddelandet har registrerats